Wedstrijd voorwaarden

VOORWAARDEN WEDSTRIJD 1 JAAR GRATIS OPTIMALE RIJSCHOOL SOFTWARE

Art. 1 Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door biqsDR!VE – BIQS IT BVBA, Rauwelkoven 87B, 2440 GEEL, hierna vermeld als “de organisator”. De wedstrijd wordt georganiseerd in het Nederlands en is enkel in Nederland beschikbaar. De wedstrijd zal worden gehouden van 18/06/2019 08u00 tot 18/07/2019 23u59.

Art. 2 Wedstrijd
Om aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer zich registreren via
https://biqs-drive.nl/nationale-rijschool-dag/. De registratie hiervan moet voldaan zijn voor 23u59 op 18/07/2019.

Art. 3 Prijzen
Te winnen: 1 jaar gratis gebruik van de optimale rijschool software; biqsDR!VE. Dit voor 2 gebruikers in tariefplan basic of premium, bijkomende gebruikers zijn te betalen volgens geldende prijzen.
De prijs kan niet worden overgedragen, geruild of verplaatst en in geen geval worden betaald in speciën. De organisator behoudt zich het recht voor om deze actie voortijdig stop te zetten, om deze actie (of de condities van de actie) eventueel te wijzigen of de te winnen prijs te vervangen door een andere prijs van een gelijkaardig type en waarde.

Art. 4 Deelname
Elke rijschool, geregistreerd en actief te Nederland, kan deelnemen.
Elke onvolledige deelname zal automatisch leiden tot uitsluiting uit deze wedstrijd. De op het registratieformulier geregistreerde gegevens mogen in geen enkel geval worden gewijzigd, gecorrigeerd of aangepast. Elke poging tot fraude zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer in kwestie. De organisator behoudt zich het recht voor om de deelname te weigeren van eender wie die de algemene voorwaarden heeft overtreden of er misbruik van heeft gemaakt. De deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval worden overgedragen aan derden. Als er fraude wordt vermoed, dan mag er een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Art. 5 Bepalen van de winnaars
De winnaar wordt geloot uit al de geregistreerde deelnemers en zal persoonlijk gecontacteerd worden. De winnaar is verantwoordelijk voor het gebruik van de prijs. Hij ontslaat de organisator van alle verantwoordelijkheid ter zake.

Art. 6 Reglement en aanvaarding
Door zijn deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement en elke beslissing die mogelijk door de organisator wordt genomen.
Bij deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de aankoop van het gekozen tariefplan dat maandelijks gefactureerd zal worden. Deze licentie is maandelijks opzegbaar en zal anders stilzwijgend verlengd worden. Opzeggen of uitbreiden is mogelijk per mail op info@biqsdrive.nl.
Elke inbreuk op dit reglement leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer, zonder dat hij hierover eender welke aanspraak ten aanzien van de organisator kan maken.
De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, verloren of te laat geleverde zendingen. Bij een eventueel geschil of in alle gevallen die niet door dit reglement zijn voorzien, zijn de beslissingen van de organisator onherroepelijk en zonder beroep. Indien één van de voorwaarden van dit reglement nietig of ontoepasselijk wordt verklaard, dan nog blijven de andere voorwaarden volledig van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing in de mate dat de wet dit toelaat.

Art. 7 Communicatie
Met uitzondering van de verwittiging van de winnaar en de mails die automatisch door de website worden gegenereerd, wordt er geen enkele vorm van communicatie, noch fysiek, noch elektronisch, over het verloop van de wedstrijd gevoerd.

Art. 8 Privéleven
De persoonlijke gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld in het kader van het deelnameformulier, worden bewaard in de databank van de organisator. De organisator kan deze gegevens met toestemming van de deelnemers in de toekomst gebruiken om informatie over zijn producten, diensten en initiatieven te geven. In navolging van de wet over de bescherming van het privéleven, zullen de deelnemers het recht hebben om de hen betreffende gegevens in te kijken, te corrigeren en te annuleren. U kunt met ons contact nemen per mail op info@biqsdrive.nl.

Art. 9 Verantwoordelijkheid
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer hij in gevallen van overmacht of om redenen volledig buiten zijn wil, verplicht is de wedstrijd te wijzigen, op te schorten of te annuleren. De organisatie behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te wijzigen wanneer dit absoluut noodzakelijk is omwille van organisatorische redenen of door overmacht.
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade van eender welke aard die het gevolg zou kunnen zijn van deelname aan deze wedstrijd of van de toekenning van de prijs. De organisator kan eender wanneer beslissen om de prijs te vervangen door een andere evenwaardige prijs.

Ontdek zelf de voordelen!